Salgsbetingelser

StripBooking.dk omtales efterfølgende som SB.

1 Endelig indgåelse af bookingaftale anses for indgået når Stripbooking (herefter SB) modtager skriftlig eller mundtlig Booking. SB tilsender via. E-mail en ordrebekræftelse snarest muligt efter indgåede bookingaftale. Ved booking på dagen, med kort leveringsfrist, kan ordrebekræftelse sendes på sms.

2 Fortrydelsesret:
Den accepterede booking kan fortrydes indenfor 14 dage. Dvs. SB senest 14 efter du har modtaget vores ordrebekræftelse, skal orienteres pr. E-mail på adressen support@danskshowservice.dk. Det er dit ansvar, at sørge for, vi modtager mailen. Vi bekræfter altid modtagelsen. Såfremt dette varsel ikke overholdes, forpligtes til betaling af fuldt booking gebyr på Kr. 600,00. inkl. moms. Afbestilles mindre end 3 dage før showdato, forpligtes til betaling af fuldt vederlag.

3 Såfremt andet ikke er aftalt, betales det fulde vederlag/honorar inkl. booking gebyr og moms, kontant (ikke check) til artisten inden showet påbegyndes.

4 Det valgte show skal afholdes indenfor 15 minutter efter anførte bestillingstidspunkt, og fra det tidspunkt hvor artisten er til stedet og klar til at gå på.

Et stripshow varer ca. 10-12 minutter, og vi beregner, at artisten er på adressen ca. 30 minutter inklusiv omklædning og afregning.

5 Arrangøren skal sørge for passende omklædningsrum/toilet med spejl og vask samt et ryddet/fejet gulv hvor artisten skal optræde.
Arrangøren skal endvidere sørge for musikanlæg til artistens musik. Det være sig i form af højtalere/anlæg med mulighed for tilslutning af telefon via jackstik.

6 Arrangøren har ansvaret for sikkerheden under showet. Artisten må ikke røres af publikum medmindre der direkte opfordres hertil af artisten selv.

7 Såfremt der ønskes fotooptagelser under showet, skal de enkelte artister give sit samtykke hertil. Billeder og optagelser er til privat brug og må ikke mangfoldiggøres på f.eks. internettet, i blade, på tv eller andre offentlige steder. Brugsretten tilhører stripperen personligt og kan kun frigives ved underskrift på gyldig release kontrakt.
Ikke mundtligt.

8 Det er arrangørens ansvar at opgive korrekt kontakt telefonnummer samt adresse til fremmøde. Såfremt det ikke er muligt at etablere telefonisk kontakt, senest 4 timer før bestillingstidspunktet, anses bookingaftale for misligholdt og det fulde vederlag faktureres som rådigheds honorar.

9 Den enkelte artist kan begære booking aftalen ophævet på grundlag af følgende:

a. Sygdom eller svangerskab, der kan dokumenteres ved lægeattest.
b. indkaldelse til militærtjeneste, civilforsvar eller borgerlige ombud

10 Artisten er berettiget til at undlade at optræde såfremt arrangøren ikke opfylder sine forpligtelser ifø. pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. I den slags tilfælde, samt i tilfælde hvor artisten har indfundet sig og bliver forhindret i at optræde som aftalt, er arrangøren forpligtet til at betale fuldt vederlag/honorar.

11 Bookingen kan erklæres ophævet p.a. et ministeriet/politiets/militærets forbud mod afholdelse af arrangementet af omstående art, eller ved så alvorlig trafik standsning (ishindring, blokade af landevej) at det fysisk er umuligt for artisten at nå frem.

12 SB hæfter ikke for vederlaget/honoraret og er ikke ansvarlig for aftalebrud eller forsinkelser/manglende fremmøde fra artisternes side. Og deraf følger som f.eks. tabt omsætning.

13 Bookingen er indgået med sædvanlige forbehold for force majeure.

14 Artisten er ikke forpligtet til at optræde eller gennemføre fuldt show, såfremt, der før og under showet ikke udvises anstændig opførsel fra arrangørens og dennes gæster. Artisten må ikke berøres på krænkende vis, artisten må ikke tiltales nedladende eller på anden måde verbalt anfægtes.

15 SB tager ikke ansvar for ridset gulve, stearinlys på tøj og andet skadet inventar. Oplys altid artisten hvis de skal vise hensyn til gulv, tøj, møbler etc.